Artikel 1- Identiteit van de ondernemer
Pro Textiel
Kalkaart 30, 8430 Middelkerke
Telefoonnummer: +32 (0)59 43 66 51
E-mailadres: info@protextiel.be
Btw-identificatienummer: BE 0807.784.821
Bankrekeningnummer: BE15 1030 5045 5630

I. ALGEMEEN
A. Indien naar deze algemene verkoop, levering- en betalingsvoorwaarden wordt verwezen in aanbiedingen of opdrachtbevestigingen van PRO TEXTIEL , zijn al deze aanbiedingen, prijsaanvragen, overeenkomsten, facturen en leveringen van PRO TEXTIEL, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

B. Indien er een afwijkend beding, of aanvulling of wijziging van de algemene voorwaarden overeengekomen wordt, dient dit uitdrukkelijk en schriftelijk , en voor iedere transactie vooraf worden geregeld

C. Indien de consument eventueel andere voorwaarden voorstelt moeten deze door PRO TEXTIEL eerst schriftelijk aanvaard zijn. Indien er voorwaarden zijn waarin PRO TEXTIEL zich niet kan vinden worden deze uitdrukkelijk niet geaccepteerd en schriftelijk bevestigd.

D. De algemene voorwaarden van PRO TEXTIEL kunnen te allen tijde aangepast worden of aan te vullen, indien en voor zover gewijzigde omstandigheden een dergelijke aanpassing rechtvaardigt.

E. Gepersonaliseerde goederen kunnen niet terugnemen of geruild worden.

II. HET AANBOD
A. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

B. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als PRO TEXTIEL gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden PRO TEXTIEL niet.

C. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden

III. DE OVEREENKOMST
A. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in ( II het aanbod), tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

B. Indien het aanbod via de elektronische weg is aanvaard door de consument, bevestigt PRO TEXTIEL onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

C. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft PRO TEXTIEL passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal PRO TEXTIEL daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

D. PRO TEXTIEL kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

IV. PRIJZEN
A. Alle in de overeenkomst genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk is aangegeven dat de BTW in de prijs is inbegrepen.

B. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en /of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

C. In afwijking van punt B kan PRO TEXTIEL producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar PRO TEXTIEL geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. De gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

D. Prijsverhogingen binnen de 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

E. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien PRO TEXTIEL dit bedongen heeft en :
1. Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
2. De consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst schriftelijk op
te zeggen binnen de acht dagen na kennisgeving van de
prijswijzigingen.

F. Alle prijzen zijn “prijzen bij afhalen”. Indien er moet geleverd worden bij de consument worden er verzendkosten aangerekend, de verzendingskosten kunnen nagelezen worden op de website: BE12,50€ – NL 16,50€

G. Bij bestellen via webshop ga je akkoord met de prijzen en hoeveelheid. Bij wijziging van deze prijzen of hoeveelheid dient de consument PRO TEXTIEL binnen de 24u ons te contacteren op info@protextiel.be

H. Elke klacht aangaande factuur moet ter kennis van PRO TEXTIEL worden gebracht binnen een termijn van zeven dagen vanaf factuur ontvangst op straffe van nietigheid.

V. LEVERING
A. Bij levering worden de verzendkosten in rekening gebracht, op aanvraag van de consument;

B. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan PRO TEXTIEL kenbaar heeft gemaakt.

C. De consument kan het aanbod zelf ophalen.

D. De partijen komen uitdrukkelijk overeen dan elke mogelijke leveringstermijn louter ter info gegeven geen enkele vertraging in de levering kan bijgevolg aanleiding geven tot verbreking door de consument van de overeenkomst of tot betaling van een schadevergoeding vanwege PRO TEXTIEL.

VI. HERROEPINGSRECHT-RETOUR

A. De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van rednen de overeenkomst te herroepen.

B. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het aanbod fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument PRO TEXTIEL via een ondubbelzinnige verklaring(bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing van overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepinsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

C. Als de consument de overeenkomst herroept, ontvangt de consument alle betalingen die de consument tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten ( met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat PRO TEXTIEL op de hoogte is gesteld van de beslissing van de consument om de overeenkomst te herroepen, van PRO TEXTIEL terug. PRO TEXTIEL betaalt de consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de consument voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. PRO TEXTIEL mag wachten met terugbetaling tot PRO TEXTIEL de goederen heeft terug gekregen, of de consument heeft aangetoond dat de consument de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. de consument diendt de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de consument het besluit de overeenkomst te herroepen aan PRO TEXTIEL heeft medegedeeld, aan PRO TEXTIEL terug te zenden of overhandigen. De consument is op tijd als de consument de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van de terugzending komen voor rekening van de consument.

D. Enkel goederen en de verpakking die zich originele, onbeschadigde en ongebruikte staat bevinden, kunnen worden teruggenomen.

VII. BETALING
A. Behalve in het geval dat vooruitbetaling of contante betaling of levering onder rembours is bedongen, zal betaling van door PRO TEXTIEL aan de consument verstuurde, respectievelijk overhandigde facturen dienen betaald te zijn binnen 14 dagen na factuurdatum.

B. In geval van betaling door een derde waaronder een sponsor, ontheft het de opdrachtgever/afnemer niet van de betalingsverplichting binnen de termijn van 14 dagen. De betaling dient te geschieden, zonder aftrek van enige korting of schuldvergelijking in contanten of door overschrijving op de rekening van PRO TEXTIEL.

C. Bij niet voldoen aan de betalingsvoorwaarden heeft PRO TEXTIEL het recht de consument over het gehele verschuldigde factuurbedrag boven de wettelijke rente, een rentevergoeding van 4% in rekening te brengen over de periode waarin de afnemer in verzuim is.

D. Voor rekening van de consument komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die PRO TEXTIEL redelijkerwijs moet maken ter handhaving van de naleving van deze voorwaarden en van de overeenkomst(en), waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen. Bij niet betaling van de factuur zal PRO TEXTIEL een incassobureau aanstellen en die in rekening brengen aan de consument.

VIII. AUTEURSRECHTEN OP DRUKDESIGNS, VRIJWARING VAN AANSPRAKELIJKHEID
A. Indien een consuement een eigen ontwerp aanlevert, of op enige andere wijze invloed uitoefent op het product (tekst en /of afbeelding personalisatie), geeft de consuement ten opzichte van PRO TEXTIEL de verzekering dat op tekst, motief en/of afbeelding geen rechten van derden rusten. Eventuele inbreuken op auteurs- persoonlijkheid- of handelsnaamrechten komen in dat geval volledig voor rekening van de consument. De consument verzekert eveneens dat hij door de individualisering van het product ook geen inbreuk maakt op andere rechten van derden.

B. De consuement zal PRO TEXTIEL vrijwaren van alle vorderingen en aanspraken op grond van inbreuk op dergelijke rechten van derden. De consuement vergoedt PRO TEXTIEL alle daaruit voortvloeiende kosten voor verdediging en andere schade.

C. Wegens personaliseren van kledij kunnen deze niet teruggenomen worden of geruild.

IX. OVERMACHT
A. Het gebeuren van elke gebeurtenis zoals onder andere elke onderbreking van de productie van het vervoer of van de levering, staking, lock out, embargo’s oorlogen, terreuraanslagen of gevolgen van aanslagen, tekort aan grondstoffen, epidemieën, slechte weersomstandigheden,, of meer in het algemeen. Elke gelijkaardige gebeurtenis waaraan PRO TEXTIEL of hun leverancier blootgesteld worden of die de uitvoering van hun respectievelijke verplichting vertraagt of ongemakkelijk maakt, schort de nakoming van hun respectievelijke verplichting op.

B. De partijen zullen alles in het werk stellen om de veroorzaakte moeilijkheden en of schade te beperken.

X. GESCHILLEN

Bij geschillen is enkel de handelsrechtbank van Oostende bevoegd.